Author
sk_nsn

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ โดย นายเสน่ห์ มูลเงิน ผอ.สกสค.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยให้มีการขยายผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมทั่วประเทศ อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมี นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ประธานอาชีวศึกษานครสวรรค์ พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤต ชูชาติ , นายมาโนช ห่วงศรี , นายศิริโรจน์ นามเสนา , นายทนง ทศไกร , นายสมยศ วรอินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรินทร์ อยู่พล , นายชวลิต ยี่สาคร , นายวิญญู เมฆไตรรัตน์ กรรมการ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม สกสค.นครสวรรค์

[อ่านต่อ]