ประกาศการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 และประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ ประจำปี 2562