การส่งมอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดี สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การส่งมอบเข็มกลัดพระพฤหัสบดี สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2562 ประเภทบุคคล ระดับจังหวัด นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
S__60866564

S__60874754