ความเคลื่อนไหวการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.กรณีพิเศษ (อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รายละเอียดดังนี้

ทำข่าว1-007