การจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

BJ4sZjUF5m_1464840657

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในปี ๒๕๕๙ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ให้ยิ่งใหญ่ ๒ งาน คือ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระราชพิธี ชื่อการจัดงาน และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้

๑.๑ ชื่อการจัดงานว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี”
๑.๒ ชื่อการจัดงานภาษาอังกฤษว่า “The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne”
๑.๓ กำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐