ประกาศสำนักงานส่งสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการคัดเลือกกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พ.ศ.2561