ประกาศเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ.2560 ตามรายชื่อ จ.นครสวรรค์มี 4 ราย ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จะมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ในวันครูที่ 16 มกราคม 2561 โดยให้ประธานวันครูเป็นผู้มอบ ณ สถานที่จัดงานวันครูของแต่ละจังหวัด มอบโล่/เกียรติบัตรและเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท