ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการช่วยเหลือสมาชิกเป็นหนี้เงินกู้ที่หักชำระจากเงินสนับสนุนพิเศษ สกสค. รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 (ดังรายชื่อพร้อมรายละเอียดวันเวลาสถานที่ี่)

Document0facebook-001 Document0facebook-002 Document0facebook-003 Document0facebook-004 Document0facebook-005 Document0facebook-006 Document0facebook-007 Document0facebook-008 Document0facebook-009 Document0facebook-010 Document0facebook-011