ประชาสัมพันธ์ กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ในการนี้ โรงพยาบาลครู ได้กำหนดวันตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562