ประชาสัมพันธ์ วิธีและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559

สำนักงาน สกสค.นครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้มีสิทธิ
ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 08.00-16.00 น.
วิธีและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ดังภาพ
1-1 2 3 4 5 6 7 8