สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม 9 กันยายน 2563 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 17 ปี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 17 ปี โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดให้มีพิธีต่างๆ ดังนี้
พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดี ณ บริเวณลานพระพฤหัสบดี พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ท่านทวี บุญยเกตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หน้าหอประชุมคุรุสภา และพิธีทางพุทธศาสนา จากนั้นพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 7 รางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับดี จำนวน 4 รางวัล และระดับชมเชย จำนวน 3 รางวัล โดยที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลระดับชมเชย ผลงาน “Service with Heart” บริการด้วยใจ และมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. รางวัลการปฏิบัติงานโดยไม่มีการลาป่วย ลากิจ และมาสาย จำนวน 10 ราย โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบาย “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”
นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ให้เกียรติมาร่วมงาน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. และผู้ได้รับรางวัลให้การต้อนรับและร่วมพิธีครั้งนี้ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
9 ก_5.ย.63_๒๐๐๙๑๑

9 ก_117.ย.63_๒๐๐๙๑๑

9 ก_124.ย.63_๒๐๐๙๑๑

9 ก_128.ย.63_๒๐๐๙๑๑

9 ก_129.ย.63_๒๐๐๙๑๑

9 ก_130.ย.63_๒๐๐๙๑๑

9 ก_143.ย.63_๒๐๐๙๑๑