สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม (กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564)

สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกคุณธรรม (กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564) 1.โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 2.โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อ.พยุหะฯ วันศุกร์์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564
จิตอาสา 14_0.5.64 ร.ร.พยุหะพิทยาคม_๒๑๐๕๑๗

โครงการจิตอาสา 17564 ร_1.ร.ชุมชนวัดบ้านแก่ง_๒๑๐๕