สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรี จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้แก่ นายชลสิษฏ์ แก้วงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนเงิน 4,000 บาท ให้แก่ นายศัภณัฐ เนียรภาค ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์

116155 116162
20180222_095707 20180222_095646