เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

1.รบ.อกบ. ว่าด้วยการสรรหา คุณสมบัติ การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนฯ ของ ผอ.สกสค.จังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 คลิ๊กที่นี่
2.ประกาศ สนง. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังหวัด-กทม.
คลิ๊กที่นี่