แจ้งยอดหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เดือน ธันวาคม 2563 และแนบรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม เพื่อให้สมาชิกได้ทราบ

132080179_2851803231733719_5366019574428242698_o