แบบสอบถามความพึงพอใจการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบสอบถามความพึงพอใจการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงในการให้บริการและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป จึงขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของท่านตามความเป็นจริง จักขอบคุณยิ่ง
กรอกแบบสอบถามตามลิ้งนี้ กดที่นี่